ADVOCATENKANTOOR PARK LEGAL

Park Legal: onderscheidend door expertise op de rechtsgebieden van de intellectuele eigendom en het ict-recht. Gert Jan van de Kamp heeft het Arnhemse kantoor in 2003 opgericht en is sindsdien als zelfstandig IE & ICT advocaat werkzaam. Voor 2003 heeft Gert Jan eerst als universitair onderzoeker/docent een solide kennisbasis gelegd in de genoemde rechtsgebieden en van 1999 tot en met 2003 was hij werkzaam als advocaat op de IE sectie van Van Benthem & Keulen te Utrecht.

Met specialistische kennis wordt getracht een zo goed mogelijk resultaat voor u als opdrachtgever te bereiken. Dit kan adviserend zijn maar zeker ook in de rechtszaal.

Kernwaarden zijn hoge kwaliteit, redelijke tarieven, heldere advisering, één aanspreekpunt, snelheid van werken en een vertrouwensrelatie met de cliënt.

Met een zorgvuldig opgebouwd netwerk van gelijkgestemden worden zo nodig dwarsverbanden met andere rechtsgebieden geborgd en kunnen ook grensoverschrijdende inbreuken worden aangepakt.

Gert Jan is lid van de Vereniging voor Intellectuele Eigendom (AIPPI), de Vereniging voor Auteursrecht (VvA) en de Vereniging Intellectuele Eigendom Procesadvocaten (VIEPA). Gert Jan is verder docent merkenrecht en handelsnaamrecht bij de Twente Law School (een door de Nederlandse orde van Advocaten erkend opleidingsinstituut).

PROCEDEREN

Veel rechtszaken over rechten van intellectuele eigendom worden in kort geding gevoerd. Soms worden ook bodemzaken (bij de gewone rechter) gevoerd, bijvoorbeeld als ook schadevergoeding moet worden gevorderd of een spoedeisend belang ontbreekt. Procederen is in beginsel kostbaar, zowel qua financiële middelen als qua tijd. In IE zaken is het echter mogelijk om een zogenaamde volledige proceskostenveroordeling te vorderen (artikel 1019h Rv). Dit betekent dat de in het ongelijk gestelde partij ook de (redelijke evenredige) advocaatkosten van de wederpartij dient te vergoeden. Park Legal heeft veel ervaring in procederen over IE rechten en licht een en ander vanzelfsprekend gaarne toe.

ADVIES

Eén van de hoofdactiviteiten van Park Legal betreft advisering van ondernemingen aangaande allerhande IE & ICT vraagstukken. Hoe kunt u een uitvinding, een (product of handels)naam of bepaalde vormgeving beschermen? Wat kunt u bijvoorbeeld doen tegen namaak van door u ontworpen producten (variërend van meubelen tot software)? En vanuit een ander perspectief: hoe kunt u het beste handelen indien u wordt aangesproken wegens bijvoorbeeld merk- of octrooi inbreuk? Hoe gaat u in dat geval bij voorbeeld om met de leverancier die u de betreffende producten heeft geleverd? Hoe kunt u preventief rekening houden met rechten van derden bij de introductie van een nieuwe product? Hoe dient u te handelen als gebruiker van een softwarepakket dat niet, of onvoldoende, functioneert? Hoe kunt u bij de ontwikkeling van software het beste rekening houden met de AVG (privacy by design)?

CONTRACTEN EN ALGEMENE (LEVERINGS) VOORWAARDEN

Park Legal is tevens deskundig in het opstellen en beoordelen van allerhande IE & ICT gerelateerde overeenkomsten. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan (software) licentiecontracten, software ontwikkeling contracten, cloud contracten (o.a. SaaS, IaaS, PaaS en MaaS), technology transfer contracten, akten betreffende overdracht van IE rechten, franchisecontracten, verwerkersovereenkomsten en allerhande samenwerkingsovereenkomsten. Ook in algemene (inkoop- of levering)voorwaarden is het natuurlijk van belang dat IE & ICT kwesties goed zijn geregeld.

TRAININGEN

Gert Jan van de Kamp heeft omstreeks vier jaren gedoceerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen in met name het vak van de intellectuele eigendom. Park Legal maakt gebruik van deze onderwijservaring en verstrekt u op maat gesneden trainingen en/of seminars teneinde uw kennis en die van uw medewerkers over IE en ICT recht te vergroten.

NIEUWS

Het antwoord hierop is nee.  Drie korte voorbeelden om dit te illustreren.

1. U weet dat een andere partij inbreuk maakt op een merk-, model-, auteurs- of octrooirecht dat aan u toebehoort. In het licht van Corona denk u, overigens begrijpelijk, ik spreek die partij op een later moment wel aan, als de storm is overgewaaid. Dit is niet zonder gevolgen. Allereerst zal de schade die u lijdt als gevolg van de inbreuk verder oplopen. Soms is de schade die nog kan ontstaan onherstelbaar, bijvoorbeeld bij reputatieschade, of onverhaalbaar (bijv. als de inbreukmaker failliet gaat, zeker in tijden van Corona niet ondenkbaar). Vaak zorgt een sommatiebrief ervoor dat een inbreuk wordt gestaakt en dat daarmee dus ook verdere schade wordt voorkomen. Om schade te kunnen vorderen zult u de inbreukmaker hiervoor aansprakelijk moeten stellen. Specifiek in octrooizaken is desbewustheid van de inbreukmaker nodig wilt u schadevergoeding kunnen vorderen. In algemene zin geldt dat, zeker als er sprake is van een moedwillige inbreuk, het vaak mogelijk is om de door u (als gevolg van een IE inbreuk) geleden schade en/of de door de inbreukmaker genoten winst te vorderen. Dit gaat soms via de rechter maar vaak ook via een minnelijke regeling. Een ander gevolg van stilzitten t.a.v. een inbreuk: u dient, nadat u wetenschap heeft gekregen van de inbreuk, voortvarend te handelen om spoedeisend belang te houden bij een vordering in kort geding. Doet u dat niet dan kan een vordering worden afgewezen wegens gebrek aan spoedeisend belang. De advocaatkosten zijn in onzekere tijden natuurlijk een issue, maar bedenk dat in best veel gevallen – mits er natuurlijk daadwerkelijk sprake is van inbreuk – deze kosten kunnen worden verhaald op de inbreukmaker (volledige proceskosten veroordeling in IE zaken). Het is dus niet zelden mogelijk om kostenneutraal een IE advocaat in te schakelen.

2. U heeft een mooie nieuwe naam bedacht en wilt deze al gaan gebruiken maar u stelt een depot van het merk uit in het licht van Corona (kostenoverwegingen). Bij een merkdepot geldt in beginsel wie het eerst deponeert verkrijgt het uitsluitend recht. Met andere woorden, indien een andere partij in de tussentijd “uw” merknaam deponeert dan loopt u vervolgens achter de feiten aan. Natuurlijk heeft u mogelijkheden om dit depot aan te vechten (bijvoorbeeld vanwege een depot te kwader trouw, al zijn hier strenge eisen aan verbonden, of kunt u mogelijk optreden op basis van een actie uit onrechtmatige daad) maar de tijd en kosten hiervan wegen niet op tegen (de kosten van) het initiële depot.

3. U heeft een uitvinding gedaan en u stelt het aanvragen van een octrooi uit. Dit kan betekenen dat, afhankelijk van de vraag hoe u in staat bent geweest om de uitvinding geheim te houden, indien u op een later moment alsnog gaat aanvragen het octrooi op losse schroeven komt te staan door een gebrek aan nieuwheid met alle gevolgen van dien voor de exploitatie.

Bovenstaande voorbeelden laten denk ik zien dat het verstandig is om vaak toch door te pakken, ook in deze tijden!

Meer informatie?

ACM over wanneer verleiding van de consument tot misleiding verwordt

Leidraad ‘Bescherming van de online consument’ waarin de grenzen worden vastgesteld waar verleiding overgaat in misleiding. Hiermee is een belangrijke volgende stap gezet in de bescherming van de online consument. De leidraad vormt de basis voor de handhaving door de ACM.

Lees meer