Algemene Voorwaarden 2019-01-08T15:07:05+00:00

KANTOORVOORWAARDEN ADVOCATENKANTOOR PARK LEGAL

Onder de naam Advocatenkantoor Park Legal (“Park Legal”) is werkzaam mr G.J. van de Kamp, advocaat. Alle door u als opdrachtgever aan Park Legal verstrekte opdrachten, waaronder aanvullende en vervolgopdrachten, worden uitsluitend door Park Legal als opdrachtnemer aanvaard waar bij de uitvoering van de werkzaamheden onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van Park Legal geschiedt. Dit geldt ook indien het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek (BW) dat voor het laatst genoemde geval een regeling geeft, alsmede de toepasselijkheid van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Toepasselijkheid van door de door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitgesloten.

Park Legal heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid van Park Legal is beperkt tot de bedragen die in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Park Legal daadwerkelijk worden uitgekeerd vermeerderd met het eigen risico dat Park Legal in verband met die verzekering draagt. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens voornoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijk beperkt tot een bedrag van het door Park Legal voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium exclusief BTW, zulks met een maximum van EURO 20.000,–. Indien u hierop prijs stelt, zijn wij gaarne bereid u nadere inlichtingen te verstrekken omtrent de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Alle aanspraken van u en/of derden vervallen na het verstrijken van de periode van 12 maanden nadat u respectievelijk de derde bekend werd, of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, met het bestaan van die aanspraken.

U vrijwaart Park Legal voor alle aanspraken van derden samenhangende met de opdracht en zult alle in redelijkheid te maken kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken vergoeden.

Park Legal zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk met u overleggen en steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Bij de uitvoering van uw opdracht is het mogelijk dat derden worden ingeschakeld die hun aansprakelijk in verband hiermee wensen te beperken. Park Legal is dienaangaande gerechtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. Park Legal is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen van ingeschakelde derden.

De rechtsverhouding tussen u en Park Legal wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen die uit deze rechtsverhouding voortvloeien, worden beslecht door de rechtbank te Arnhem.

Deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van (voormalige) vennoten, bestuurders, werknemers en alle personen die voor Park Legal werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest of bij de uitvoering van enige opdracht door Park Legal worden ingeschakeld.

De kosten van de werkzaamheden zullen u op basis van nacalculatie in rekening worden gebracht op basis van het voor de betreffende opdracht overeengekomen uurtarief, zulks vermeerderd met BTW.

Jaarlijks, per 1 januari, wordt het tarief herzien. Dit gebeurt mede aan de hand van het prijsindexcijfer zakelijke dienstverlening. Daarnaast zullen aan u worden doorbelast de door Park Legal in het kader van de uitvoering van uw opdracht te maken kosten, zoals bijvoorbeeld kosten van een ingeschakelde procesadvocaat, deurwaarder, merkenbureau of griffierechten.

In beginsel ontvangt u kort na het einde van iedere maand een declaratie voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden. Park Legal stelt het op prijs indien u de declaratie steeds binnen 30 dagen na factuurdatum voldoet.

Door u aan Park Legal verstrekte persoonsgegevens zullen enkel en alleen worden gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de door u aan Park Legal verstrekte opdracht. Op de website van Park Legal (www.parklegal-ip.nl) staat meer in detail uitgelegd hoe er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

Park Legal heeft een klachtenregeling. Indien u onverhoopt een klacht heeft over de dienstverlening dan kunt u deze kenbaar maken via het mailadres info@park-legal.nl onder vermelding van het onderwerp “Klacht”. Mr van de Kamp is klachtenfunctionaris. De klacht zal worden behandeld in overeenstemming met het Model kantoorklachtenregeling van de Nederlandse Orde van Advocaten (www.advocatenorde.nl).

Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. In het geval van geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.