Disclaimer en Privacy Statement 2018-05-25T08:38:08+00:00

DISCLAIMER EN PRIVACY STATEMENT

DISCLAIMER

Park Legal stelt uw interesse in deze website buitengewoon op prijs. Op deze website wordt u enige algemene informatie aangeboden omtrent de dienstverlening van Park Legal. Hoewel Park Legal vanzelfsprekend de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht bij de samenstelling alsmede bij het onderhoud van de op haar website verstrekte informatie kan Park Legal niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en up-to-date is.

Park Legal aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade die ontstaat als gevolg van gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, behoudens opzet of grove nalatigheid van Park Legal. De op deze website verstrekte informatie dient niet te worden beschouwd als een juridisch en/of ander professioneel advies. Zonder het voorafgaand deskundig advies van Park Legal dient u derhalve op grond van deze informatie geen zelfstandige handelingen te verrichten.

De website van Park Legal bevat veel onderdelen waarop intellectuele eigendomrechten van Park Legal en van derden rusten. Zo zijn de tekeningen, foto’s, teksten en het overige grafische materiaal van deze website auteursrechtelijk beschermd. Het is derhalve niet toegestaan om, zonder toestemming van Park Legal, (onderdelen van) de site elektronisch of anderszins de kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de site aan te brengen. Park Legal is niet aansprakelijk voor de inhoud van eventuele sites van derden welke gelinkt zijn met (enige pagina van) de website van Park Legal.

PRIVACY STATEMENT

Advocatenkantoor Park Legal (“Park Legal”) statutair gevestigd in Oosterbeek en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 54859484, wil u als gewaardeerde bezoeker van onze website www.parklegal-ip.nl (“de Website”) graag informeren over de wijze waarop Park Legal omgaat met persoonsgegevens en cookies.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is ieder gegeven is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een persoonsgegeven kan dus zijn een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum, postcode met huisnummer of een IP-adres.

Welke persoonsgegevens verwerkt Park Legal en waarom?
Park Legal verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u deze gegevens zelf aan Park Legal heeft verstrekt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de situatie dat u op de Website uw gegevens verstrekt omdat u een vraag wilt stellen. Park Legal verwerkt uw persoonsgegevens louter voor het doel waarvoor u deze heeft verstrekt. Dus, indien u zich bijvoorbeeld aanmeldt om een vraag te stellen of om kennis te maken zullen wij uw (e-mail)adres / contactgegevens louter gebruiken om u van een antwoord op uw vraag te voorzien dan wel u uit te nodigen voor een kennismaking.

Verder worden uw gegevens natuurlijk verwerkt om uitvoering te geven aan de opdracht die u aan Park Legal heeft verstrekt (als u bijvoorbeeld om een schriftelijk advies vraagt dan zullen wij het door u gebruikte e-mailadres gebruiken om u van het advies te voorzien of aan u een factuur te verzenden voor verrichte werkzaamheden).

Kluwer Kleos en Xel Media

Park Legal maakt voor haar praktijkuitvoering gebruik van een cloud oplossing van Wolters Kluwer genaamd Kleos. Dit programma ondersteunt de praktijkuitvoering in de advocatuur waarbij Wolters Kluwer dus noodzakelijkerwijs ook (persoons)gegevens van cliënten van Park Legal verwerkt. Wolters Kluwer garandeert bij het product Kleos dat inloggegevens en data optimaal beveiligd zijn. Alle gegevens worden opgeslagen op de Kleos-server in Europese datacenters. In artikel 12 van de (voor Kleos) toepasselijke voorwaarden van Wolters Kluwer (https://www.wolterskluwer.nl/documents/204355/809745/Algemene+voorwaarden+2016/64988af9-1017-447b-bbc5-145728cb013e) staat nader beschreven hoe Wolter Kluwer omgaat met persoonsgegevens en beveiliging daarvan.

Park Legal heeft met Wolters Kluwer een verwerkersovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst staat nader omschreven hoe Wolters Kluwer de persoonsgegevens beveiligt, onder meer door toegangscontrole van gebouwen, systemen, gegevens en encryptie van gegevens. Kleos heeft een ISO/IEC 27001 certificering.

Xel Media host de Website voor Park Legal. Ook met Xel Media is een verwerkersovereenkomst gesloten. Xel Media werkt met beveiligingsstandaard Internet RFC 2196.

Welke rechten heeft u betreffende uw persoonsgegevens?

U heeft het recht om uw gegevens op te vragen, te laten veranderen, te laten verwijderen (al kan dat niet altijd door bijvoorbeeld wettelijke verplichtingen van Park Legal), bezwaar te maken tegen een bepaald gebruik van uw gegevens, een gegeven toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken in te trekken, uw gegevens over te laten dragen door Park Legal aan een door u aan te wijzen partij of aan uzelf of het gebruik van uw gegevens tijdelijk te beperken. Toepasselijke contactgegevens staan onderaan dit Privacy Statement.

Aanpassing van dit Privacy Statement

Park Legal behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement aan te passen voor zover dit wenselijk of noodzakelijk is. Wijzigingen zullen altijd op de Website (in dit Privacy Statement) worden gepubliceerd.

De door Park Legal gebruikte Cookies

Wat zijn Cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die de aanbieder van een website op de apparatuur van een bezoeker plaatst, bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Met cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen over het websitebezoek of over (het apparaat van) de gebruiker.

Welke Cookies gebruikt Park Legal?

Park Legal maakt geen gebruik van zogenaamde tracking cookies. Wel wordt gebruik gemaakt van Google Analytics om het gebruik van de Website te kunnen meten en analyseren. Door gebruik van Google Analytics worden cookies geplaatst van Google. Park Legal gebruikt de Google Analytics dienst om bij te houden hoe bezoekers de Website gebruiken en hierover rapportages te krijgen. Het is mogelijk dat Google deze informatie aan derden moet verschaffen als zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of als derden de informatie namens Google verwerken. Park Legal heeft hier geen invloed op.

De regelgeving op het gebied van privacy (bescherming persoonsgegevens inclusief gebruik van Cookies) verandert met enige regelmaat. Het is daarom verstandig om dit Privacy Statement regelmatig te bekijken.

Mocht u vragen hebben over dit Privacy Statement wilt u zich dan bij Park Legal melden?

Contactgegevens:

Gert Jan van de Kamp

026 3 764 564

info@park-legal.nl